TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MARKETING

     
Đăng ngày Tháng tía 11, 2021Tháng Tám 28, 2021 chuyên gia Wow English học tiếng anh tiếp xúc tại nhà


Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh chuyên ngành marketing

Trong trong thời gian gần đây, marketing đang dần trở thành giữa những ngành nghề hot độc nhất vô nhị được chúng ta trẻ lựa chọn. Bài viết dưới phía trên của Wow English sẽ trình làng đến chúng ta những từ vựng tiếng Anh chăm ngành marketing phổ biến chuyển nhất để các chúng ta có thể áp dụng vào công việc hoặc nâng cấp vốn từ vựng cho doanh nghiệp nhé!


1. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành kinh doanh phần 1

Từ VựngPhiên âmNghĩaA

B

C

2. Từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành kinh doanh phần 2

Advertising/ˈæd.və.taɪ.zɪŋ/Quảng cáo
Advertising agency/ˈæd.və.taɪ.zɪŋ ˈeɪ.dʒən.si/Công ty quảng cáo
Analysis/əˈnæl.ə.sɪs/Phân tích
Auction-type pricing/ˈɔːk.ʃən – taɪp ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá chỉ trên đại lý đấu giá
Benefit/ˈben.ɪ.fɪt/Lợi ích

Brand acceptability

/brænd əkˌsep.təˈbɪl.ə.ti/Chấp nhận thương hiệu
By-product pricing/ˈbaɪ – prɒd.ʌkt ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá thành phầm thứ cấp
Buyer/ˈbaɪ.ər/Người mua
Brand awareness/brænd əˈweə.nəsNhận diện thương hiệu
Brand equity/brænd ˈek.wɪ.ti/Giá trị yêu mến hiệu
Brand loyalty/brænd ˈlɔɪ.əl.ti/Sự trung thành với mến hiệu
Brand mark/brænd mɑːk/Dấu hiệu thương hiệu
Brand name/brænd neɪm/Tên mến hiệu
Brand preference/brænd ˈpref.ər.əns/Sự ngưỡng mộ thương hiệu
Brand positioning/brænd pəˈzɪʃənɪŋ/Định vị yêu đương hiệu
Break-even analysis/breɪk – ˈiː.vən ˈeɪ.dʒən.si/Phân tích lũy hòa vốn
Break-even point/breɪk – ˈiː.vən pɔɪnt/Điểm hòa vốn
Từ VựngPhiên âmNghĩa

D

E

F

G

H

I

Decider

/dɪˈsaɪ.dər/Người quyết định
Demand/dɪˈmɑːnd/Nhu cầu
Demand elasticity/dɪˈmɑːnd ˌi.læsˈtɪs.ə.ti/Sự co giãn của cầu
Demographic environment/ˌdem.əˈɡræf.ɪk ɪnˈvaɪ.rən.mənt/Yếu tố nhân khẩu
Direct marketing/daɪˈrekt ˈmɑː.kɪ.tɪŋ/Tiếp thị trực tiếp
Discount/ˈdɪs.kaʊnt/Giảm giá
Discriminatory pricing/dɪˈskrɪm.ɪ.nə.tər.i ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá bán phân biệt
Distribution channel/ˌdɪs.trɪˈbjuː.ʃən ˈtʃæn.əl/Kênh phân phối
Door-to-door sales/ˌdɔː.təˈdɔːr seɪlz/Bán hàng đến tận nhà
Dutch auction/dʌtʃ ˈɔːk.ʃən/Đấu giá thứ hạng Hà Lan

Early adopter

/ˌɜː.li əˈdɒp.tər/Nhóm quý khách hàng thích nghi nhanh
Economic environment/iː.kəˈnɒm.ɪk ɪnˈvaɪ.rən.mənt/Yếu tố khiếp tế
End-user/ˈend ˌjuː.zər/Người sử dụng cuối
English auction/ˈɪŋ.ɡlɪʃ ˈɔːk.ʃən/Đấu giá hình dạng Anh
Evaluation of alternative/ɪˌvæl.juˈeɪ.ʃən əv ɒlˈtɜː.nə.tɪv/Đánh giá phương pháp thay thế
Exchange/ɪksˈtʃeɪndʒ/Trao đổi
Exclusive distribution/ɪkˈskluː.sɪv ˌdɪs.trɪˈbjuː.ʃən/Phân phối độc quyền

Franchising

/ˈfræn.tʃaɪ.zɪŋ/Chuyển nhượng yêu mến hiệu
Functional discount/ˈfʌŋk.ʃən.əl ˈdɪs.kaʊnt/Giảm giá chỉ chức năng
Gatekeeper/ˈɡeɪtˌkiː.pər/Người gác cửa (trong hành vi mua)
Geographical pricing/ˌdʒi.əˈɡræf.ɪ.kəl ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá bán theo vị trí địa lý

Going-rate pricing

/ˈɡəʊ.ɪŋ – reɪt ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá chỉ theo giá chỉ thị trường
Group pricing

/ɡruːp ˈpraɪ.sɪŋ/

Định giá bán theo nhóm

Horizontal conflict

/ˌhɒr.ɪˈzɒn.təl ˈkɒn.flɪkt/Mâu thuẫn ngang hàng

Image pricing

/ˈɪm.ɪdʒ ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá theo hình ảnh
Income elasticity/ˈɪŋ.kʌm ˌi.læsˈtɪs.ə.ti/Sự co giãn theo thu nhập
Influencer/ˈɪn.flu.ən.sər/Người ảnh hưởng
Information search/ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən sɜːtʃ/Tìm kiếm thông tin
Initiator/ɪˈnɪʃ.i.eɪ.tər/Người khởi đầu
Innovator/ˈɪn.ə.veɪ.tər/Nhóm người tiêu dùng đổi mới
Intensive distribution/ɪnˈten.sɪv ˌdɪs.trɪˈbjuː.ʃən/Phân phối đại trà

Internal record system

/ɪnˈtɜː.nəl rɪˈkɔːd ˈsɪs.təm/Hệ thống tin tức nội bộ
Intermediary/ˌɪn.təˈmiː.di.ə.ri/

Người trung gian

3.

Xem thêm: Làm Sao Để Biết Người Lạ Xem Tin Trên Facebook Có Biết Không


Xem thêm: Tài Khoản Tiền Di Động Của Viettel Là Gì ? Tính Năng Của Viettel Money


Từ vựng siêng ngành sale phần 3

Từ VựngPhiên âm

Nghĩa

L

M

N

O
Laggard/ˈlæɡ.əd/Nhóm người tiêu dùng lạc hậu
Learning curve/ˈlɜː.nɪŋ ˌkɜːv/Hiệu ứng king nghiệm

List price

/ˈlɪst ˌpraɪs/Giá niêm yết
Location pricing/ləʊˈkeɪ.ʃən ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá chỉ theo địa điểm không gian
Long-run Average Cost (LAC)/lɒŋ – rʌn æv.ər.ɪdʒ kɒst/Chi giá tiền trung bình trong thời hạn dài hạn
Loss-leader pricing/ˈlɒs ˌliː.dər ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá bán lỗ nhằm kéo khách

Mail questionnaire

/meɪl ˌkwes.tʃəˈneər/Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi qua mail
Market coverage/ˈmɑː.kɪt ˈkʌv.ər.ɪdʒ/Mức độ đậy phủ thị trường
Marketing/ˈmɑː.kɪ.tɪŋ/Tiếp thị

Marketing campaign

/ˈmɑː.kɪ.tɪŋ kæmˈpeɪn/Chiến dịch tiếp cận
Marketing channel/ˈmɑː.kɪ.tɪŋ ˈtʃæn.əl/Kênh tiếp thị
Marketing concept/ˈmɑː.kɪ.tɪŋ ˈkɒn.sept/Quan điểm tiếp thị
Marketing decision support system/ˈmɑː.kɪ.tɪŋ dɪˈsɪʒ.ən səˈpɔːt ˈsɪs.təm/Hệ thống cung cấp ra quyết định
Marketing information system/ˈmɑː.kɪ.tɪŋ ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɪs.təm/Hệ thống tin tức tiếp thị
Marketing intelligence/ˈmɑː.kɪ.tɪŋ ɪnˈtel.ɪ.dʒəns/Tình báo tiếp thị
Marketing mix/ˈmɑː.kɪ.tɪŋ mɪks/Tiếp thị lếu hợp
Market research/ˈmɑː.kɪ.t rɪˈsɜːtʃ/Nghiên cứu giúp thị trường
Markup pricing/ˈmɑːk.ʌp ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá cùng lời vào đưa ra phí
Mass-customization marketing/mæs – ˌkʌs.tə.maɪˈzeɪ.ʃən ˈmɑː.kɪ.tɪŋ/Tiếp thị thành viên hóa theo số đông
Mass-marketing/mæs – ˈmɑː.kɪ.tɪŋ/Tiếp thị đại trà
Middle majority/ˈmɪd.əl məˈdʒɒr.ə.ti/Nhóm quý khách hàng số đông
Middle man/ˈmɪd.əl mæn/Người (phân phối) trung gian
Modified rebuy/ˈmɒdɪfaɪd rɪ’baɪ/Mua lại sở hữu thay đổi
Maintenance Repair Operating (MRO)/ˈmeɪn.tən.əns rɪˈpeər ˈɒp.ər.eɪt/Sản phẩm công nghiệp thuộc team cung ứng
Multi-channel conflict/mʌl.ti – ˈtʃæn.əl ˈkɒn.flɪkt/Mâu thuẫn đa kênh

Network

/ˈnet.wɜːk/Mạng lưới
New task/njuː tɑːsk/Mua mới
Observation/ˌɒb.zəˈveɪ.ʃən/Quan sát
Original Equipment Manufacturer (OEM)/əˈrɪdʒ.ən.əl ɪˈkwɪp.mənt ˌmæn.jəˈfæk.tʃər.ər/Nhà tiếp tế thiết bị gốc
Optional-feature pricing/ˈɒp.ʃən.əl – ˈfiː.tʃər ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá theo khả năng tùy chọn

4. Tự vựng chuyên ngành sale phần 4

Từ VựngPhiên âm

Nghĩa

PQR

Packaging

/ˈpæk.ɪ.dʒɪŋ/Đóng gói
Perceived-value pricing/pəˈsiːv – ˈvæl.juː ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá theo quý giá nhận thức
Personal interviewing/ˈpɜː.sən.əl ˈɪntəvjuːɪŋ/Phỏng vấn trực tiếp
Physical distribution/ˈfɪz.ɪ.kəl ˌdɪs.trɪˈbjuː.ʃən/Phân phối đồ vật chất
Place/pleɪs/Địa điểm phân phối
Political-legal environment/pəˈlɪt.ɪ.kəl – ˈliː.ɡəl ɪnˈvaɪ.rən.mənt/Yếu tố bao gồm trị
Positioning/pəˈzɪʃənɪŋ/Định vị
Post-purchase behavior/pəʊst – ˈpɜː.tʃəs bɪˈheɪ.vjɚ/Hành vi sau mua
Price/praɪs/Giá
Price discount/praɪs ˈdɪs.kaʊnt/Giảm giá
Price elasticity/praɪs ˌi.læsˈtɪs.ə.ti/Sự co giãn của giá
Primary data/ˈpraɪ.mər.i ˈdeɪ.tə/Thông tin sơ cấp
Problem recognition/ˈprɒb.ləm ˌrek.əɡˈnɪʃ.ən/Nhận diện vấn đề
Product/ˈprɒd.ʌkt/Sản phẩm
Product concept/ˈprɒd.ʌkt ˈkɒn.sept/Quan điểm trọng sản phẩm
Product-building pricing/ˈprɒd.ʌkt – ˈbɪl.dɪŋ ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá bán trọn gói
Product-form pricing/ˈprɒd.ʌkt – fɔːm ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá bán theo hình thức sản phẩm
Production concept/prəˈdʌk.ʃən ˈkɒn.sept/Quan điểm trọng sản xuất
Product-line pricing/ˈprɒd.ʌkt – laɪn ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá chỉ theo cái sản phẩm
Product-mix pricing/ˈprɒd.ʌkt – mɪks ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá chỉ theo chiến lực sản phẩm
Product-variety marketing/ˈprɒd.ʌkt – vəˈraɪ.ə.ti ˈmɑː.kɪ.tɪŋ/Tiếp thị nhiều mẫu mã hóa sản phẩm
Promotion/prəˈməʊ.ʃən/Chiêu thị
Promotion pricing/prəˈməʊ.ʃən ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá bán khuyến mãi
Public Relations (PR)/ˌpʌb.lɪk rɪˈleɪ.ʃənz/Quan hệ công chúng
Pull strategy/pʊl ˈstræt.ə.dʒi/Chiến lược tiếp thị kéo
Purchase decision/ˈpɜː.tʃəs dɪˈsɪʒ.ən/Quyết định mua
Push strategy/pʊʃ ˈstræt.ə.dʒi/Chiến lược tiếp thị đẩy

Quantity discount

/ˈkwɒn.tə.ti ˈdɪs.kaʊnt/Giảm giá chỉ theo số lượng
Questionaire/ˌkwes.tʃəˈneər/Bảng câu hỏi

Relationship marketing

/rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp ˈmɑː.kɪ.tɪŋ/Tiếp thị dựa trên quan hệ
Research và Development (R&D)/rɪˌsɜːtʃ ən dɪˈvel.əp.mənt/Nghiên cứu với phát triển
Retailer/ˈriː.teɪ.lər/Bán lẻ

5. Tự vựng siêng ngành sale phần 5

Từ VựngPhiên âmNghĩaSTUVW

Sales concept

/seɪlz ˈkɒn.sept/Quan điểm trọng cung cấp hàng
Sales information system/seɪlz ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɪs.təm/Hệ thống thông tin bán hàng
Sales promotion/seɪlz prəˈməʊ.ʃən/Khuyễn mãi
Satisfaction/ˌsæt.ɪsˈfæk.ʃən/Sự thỏa mãn
Sealed-bid auction/ˌsiːld – ˈbɪd ˈɔːk.ʃən/Đấu giá bán kín
Seasonal discount/ˈsiː.zən.əl ˈdɪs.kaʊnt/Giảm giá chỉ theo mùa
Secondary data/ˈsek.ən.dri ˈdeɪ.tə/Dữ liệu đồ vật cấp

Segment

/ˈseɡ.mənt/Phân khúc

Segmentation

Chiến lược phân khúc thị trường thị trường
Selective attention/sɪˈlek.tɪv əˈten.ʃən/Sàng lọc
Selective distortion/sɪˈlek.tɪv dɪˈstɔː.ʃən/Chỉnh đốn
Selective distribution/sɪˈlek.tɪv ˌdɪs.trɪˈbjuː.ʃən/Phân phối sàng lọc
Selective retention/sɪˈlek.tɪv rɪˈten.ʃən/Khắc họa
Service channel/ˈsɜː.vɪs ˈtʃæn.əl/Kênh dịch vụ
Short-run Average Cost (SAC)/ʃɔːt – rʌn æv.ər.ɪdʒ kɒst/Chi giá thành trong bình vào ngắn hạn
Social-cultural environment/ˌsəʊ.ʃəl – ˈkʌl.tʃər.əl ɪnˈvaɪ.rən.mənt/Yếu tố văn hóa xã hội
Social marketing concept/ˌsəʊ.ʃəl ˈmɑː.kɪ.tɪŋ ˈkɒn.sept/Quan điểm tiếp thị xóm hội
Social media/ˌsəʊ.ʃəl ˈmiː.di.ə/Mạng xóm hội
Special event pricing/ˈspeʃ.əl ɪˈvent ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá theo sự kiện
Straight rebuy/streɪt rɪ’baɪ/Mua lại trực tiếp
Subculture/ˈsʌbˌkʌl.tʃər/Văn hóa phụ
Survey/ˈsɜː.veɪ/Điều tra
Survival objective/səˈvaɪ.vəl əbˈdʒek.tɪv/Mục tiêu tồn tại

Target market

/ˈtɑː.ɡɪt ˈmɑː.kɪ.t/Thị trường mục tiêu
Target marketing/ˈtɑː.ɡɪt ˈmɑː.kɪ.tɪŋ/Mục tiêu tiếp thị
Target-return pricing/ˈtɑː.ɡɪt – rɪˈtɜːn ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá chỉ theo lợi nhuận mục tiêu
Task environment/tɑːsk ɪnˈvaɪ.rən.mənt/Môi ngôi trường tác nghiệp
Technological environment/ˌtek.nəˈlɒdʒ.ɪ.kəl ɪnˈvaɪ.rən.mənt/Yếu tố công nghệ
The order-to-payment cycle/ðiː ˈɔː.dər – tuː – ˈpeɪ.mənt ˈsaɪ.kəl/Chu kỳ đặt đơn hàng và trả tiền
Timing pricing/ˈtaɪ.mɪŋ ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá bán theo thời điểm mua
Trademark/ˈtreɪd.mɑːk/Nhãn hiệu đăng ký
Transaction/trænˈzæk.ʃən/Giao dịch
Two-part pricing/tu: – pɑːt ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá hai phần

User

/ˈjuː.zər/Người dùng

Value

/ˈvæl.juː/Giá trị
Value pricing/ˈvæl.juː ˈpraɪ.sɪŋ/Định giá chỉ theo giá bán trị
Vertical conflict/ˈvɜː.tɪ.kəl ˈkɒn.flɪkt/Mẫu thuẫn sản phẩm dọc

Want

/wɒnt/Muốn
Wholesaler/ˈhəʊlˌseɪ.lər/Nhà buôn bán sỉ

Trên đấy là những từ vựng tiếng Anh siêng ngành Marketing thịnh hành và liên tục được sử dụng. Mong muốn với ngay gần 150 từ new về nhà đề marketing mà Trường Anh ngữ Wow English vẫn tổng vừa lòng lại các bạn có thể áp dụng một bí quyết linh hoạttrong quy trình học tập và sử dụng tiếng Anh nhé.

cd;">Hãy để Wow Englishlà chỗ học tiếng anh giao tiếp sau cùng của bạn, với bảo hiểmchuẩn đầu ra output bằng thích hợp đồng kèm thẻ bảo hành kiến thức trọn đời!

*

Lịch học: trường đoản cú 4 mang đến 6 tháng – 2h/Buổi- 2-3 Buổi/1 tuầnGiảng viên vn + Giảng viên quốc tế +Trợ giảng + Care Class kèm 1-1

Cuộc đời có nhiều thứ rất cần được làm, buộc phải học giờ đồng hồ Anh là đề nghị thật cấp tốc để còn giúp việc khác, bây giờ Tiếng Anh là loại BẮT BUỘC PHẢI GIỎI bằng mọi giá

Và "hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu từ 1 những bước đầu tiên" nhanh tay đăng kí học ngay hôm nay để nói cách khác tiếng Anh thành thạo chỉ với sau 4-6 tháng nữa