Thực tập sinh là gì trong tiếng anh

     

Thực tập sinh giờ đồng hồ anh là gì? quy trình thực tập hay vị trí, đợt, tuyển chọn dụng thực tập sinh giờ đồng hồ anh là gì sẽ tiến hành retunggiay.vn giải đáp cho mình trong bài xích viết. 


*

Bạn vẫn xem: Thực tập sinh trong tiếng anh là gì

Thực tâp sinh là gì? quá trình thực tập là gì?

Thực tập sinh giờ đồng hồ anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinh xuất sắc của tôi.)

VD: Don’t ever speak to an intern lượt thích that again. (Đừng nói chuyện với thực tập sinh như thế. )

VD: An intern could have written that report. (Một thực tập sinh cũng rất có thể viết ra phiên bản báo cáo đó.)

VD : The buổi tiệc nhỏ at swimming pool was a welcoming các buổi tiệc nhỏ for new interns ( Buổi tiệc tại hồ bơi là bữa tiệc chào đón các thực tập sinh mới.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission call, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong khi chờ đợi sự kêu gọi đi tuyên giáo của mình, tôi thao tác với tứ cách là 1 trong những thực tập sinh trên Hà Nội.)

Từ vựng tương quan vị trí tuyển chọn dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi bỏng vấn/ cuộc phỏng vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hẹn, cuộc gặp mặt mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department phòng nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, bạn giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter người tuyển dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player đồng đội, member trong đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptionmô tả công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for làm bài toán cho ai, công ty nào/wəːk/
Apply to s.o for s.t ứng tuyển vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong biện pháp làm việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp
Career objective phương châm nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated tốt nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe mô tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, tự tin vào
Peformentce kết quả
Eventually cuối cùng, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người có ích/ˈasɛt/
Good fit người phù hợp
Undertake tiếp nhận, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cấp bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời làm việc

Hy vọng với nội dung bài viết bạn hoàn toàn có thể biết thực tập là gì trong giờ anh?, vị trí tiếng anh là gì? và để giúp đỡ bạn có thêm một vài từ bỏ vựng về phần tử tuyển dụng để ship hàng cho quy trình học tập là thao tác làm việc của mình!