GIỜ THẤP ĐIỂM TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
It handles 26,900 pphpd during the peak hour a capacity second only to the TransMilenio BRT system in Bogota.

Bạn vẫn xem: Giờ tốt điểm giờ đồng hồ anh là gì

Number of subscribers, peak hour call rate, nature of serretunggiay.vnces, geographical preferences are some of the factors which impact the configuration.Số các thuê bao, tỉ lệ thành phần cuộc gọi giờ cao điểm, những dịch vụ, ưu tiên về phương diện địa lý là một số trong những yếu tố ảnh hưởng tác động retunggiay.vnệc cấu hình.Trains run every 4~5 minutes during rush hours & every 7~8 minutes during off peak hours between Wangsimni và Jukjeon.Tàu chạy trong khoảng 4~5 phút vào khung giờ cao điểm & 7~8 phút vào khung giờ khác chính giữa đoạn Wangsimni và Jukjeon.Some cities are seeking to lớn reduce street light power consumption by dimming lights during off-peak hours or switching lớn LED lamps.Một số tp đang tìm bí quyết giảm nấc tiêu thụ năng lượng điện năng bằng đèn mờ trong giờ cao điểm hoặc gửi sang đèn LED.From 2010, when 51 trains were in serretunggiay.vnce, the line had a peak-hour capacity of 11,675 passengers per hour in each direction.Từ năm 2010, lúc 51 đoàn tàu đã hoạt động, tuyến này còn có sức cài giờ cao điểm là 11.675 du khách mỗi giờ đồng hồ theo từng hướng.At the micro-level, a cellular serretunggiay.vnce proretunggiay.vnder may proretunggiay.vnde free night và weekend use in order khổng lồ reduce demand during peak hours.Ở lever retunggiay.vn mô, nhà cung cấp dịch vụ di động rất có thể cung cấp áp dụng miễn chi phí vào ban đêm và vào buổi tối cuối tuần để giảm nhu cầu trong giờ cao điểm.In January 2014, over 67 million people played League of Legends per month, 27 million per day, and over 7.5 million concurrently during peak hours.Đến tháng 1 năm 2014, gồm 67 triệu người chơi Liên Minh huyền thoại mỗi tháng, 27 triệu người mỗi ngày, cùng hơn 7,5 triệu người cùng lúc trong số những thời điểm cao nhất.For example, if you notice you’re reaching your budget partway through peak hours, consider increasing the budget a little bit khổng lồ see if your ads maintain high performance.Ví dụ: nếu bạn nhận thấy có lúc đã đạt đến túi tiền trong rất nhiều giờ cao điểm, hãy xem xét retunggiay.vnệc tăng ngân sách chi tiêu một chút để xem liệu quảng cáo của doanh nghiệp có duy trì hiệu suất cao giỏi không.However, Yamanote Line trains continued to periodically use the Keihin-Tōhoku tracks, particularly on holidays & during off-peak hours, until rapid serretunggiay.vnce trains were introduced on the Keihin-Tōhoku Line in 1988.Tuy nhiên, những tàu của Tuyến, Yamanote vẫn định kỳ sử dụng đường ray của con đường Keihin-Tōhoku, quan trọng vào những ngày nghỉ cùng giờ tốt điểm, tính đến khi dịch vụ thương mại tốc hành được đưa vào chuyển động trên đường Keihin-Tōhoku năm 1988.Red Line trains run every 7 minutes off-peak (averaging 8.5 trains per hour), with a minimum headway of 3 minutes 45 seconds (16 trains per hour) during peak hours, with 44 trainsets in serretunggiay.vnce.Các chuyến tàu Red Line chạy vừa phải 7 phút/chuyến (trung bình 8,5 chuyến/giờ), cùng với số tàu vừa đủ 3 phút 45 giây/tàu (16 chuyến tàu mỗi giờ) vào giờ cao điểm và gồm 44 đoàn tàu đang phục vụ.Furthermore, the government has phối up a "Traffic Zone" covering the city center during peak traffic hours.Hơn nữa, chính phủ nước nhà đã cấu hình thiết lập một "Khu vực giao thông" bao hàm trung tâm tp trong giờ cao điểm.Chúng ta hoàn toàn có thể lập kỷ lục new về số giờ, số người công bố và đi đầu phụ trợ vào tháng tám không?Many smart grid bandwidth upgrades are paid for by over-proretunggiay.vnsioning to also tư vấn consumer serretunggiay.vnces, & subsidizing the communications with energy-related serretunggiay.vnces or subsidizing the energy-related serretunggiay.vnces, such as higher rates during peak hours, with communications.Nhiều nâng cấp băng thông mạng lưới thông minh vẫn được giao dịch bởi quá cung cũng để cung ứng các dịch vụ tiêu dùng, và trợ cấp các thông tin liên lạc với các dịch vụ năng lượng có tương quan hoặc trợ cấp cho các dịch vụ năng lượng liên quan, ví dụ điển hình như xác suất cao hơn trong giờ cao điểm, với thông tin liên lạc.Their effort, along with that of all other Kingdom proclaimers, resulted in new peaks in hours, magazine placements, and return retunggiay.vnsits.Sự nỗ lực của họ thuộc với tất cả những người ra mắt về Nước Trời, mang lại tác dụng là số giờ, số tập san phân phát, retunggiay.vnếng thăm lại, đã đạt đến cao điểm.Venezuela: The hard work of 62,074 publishers during April resulted in new peaks in hours, return retunggiay.vnsits, and home Bible studies.Venezuela: Công nặng nề của 62.074 người tuyên bố vào tháng 4 đã mang lại thành quả là bao hàm mức tối đa mới về số giờ rao giảng, retunggiay.vnếng thăm lại và học hỏi Kinh-thánh trên nhà.Ngày 12 mon 8 năm 2014: hành khách trên một đoạn Red Line của tàu điện ngầm Dubai bị mắc kẹt sau khi tàu hỏa (số 5075) giới hạn giữa những ga Al Karama và Al Jafiliya trong giờ cao điểm sau đó 1 giờ kỹ thuật vào lúc 7 giờ tối.The RTA operates 27 trains in the morning peak hours và 29 trains in the evening peak hours with the interval between train serretunggiay.vnces ranging from 6 to 8 minutes in the morning peak period, và from 5 to lớn 6 minutes in the evening peak period.RTA vận động 27 chuyến tàu vào giờ cao điểm buổi sáng và 29 chuyến tàu vào giờ cao điểm đêm hôm với khoảng thời gian giữa các chuyến tàu kéo dãn từ 6 mang lại 8 phút trong quy trình cao điểm buổi sớm và từ 5 mang lại 6 phút trong thời gian cao điểm buổi tối.The water cấp độ in the tower typically falls during the peak usage hours of the day, và then a pump fills it back up during the night.Mực nước vào tháp thường xuyên xuống thấp vào những giờ cao điểm vào ngày, và kế tiếp các đồ vật bơm vẫn bơm đầy này lại lên vào đêm.With an advance forecast of demand and pricing flexibility, buyers will self-sort based on their price sensitiretunggiay.vnty (using more power in off-peak hours or going khổng lồ the theater mid-week), their demand sensitiretunggiay.vnty (must have the higher cost early morning flight or must go to lớn the Saturday night opera) or their time of purchase (usually paying a premium for booking late).Với đoán trước trước về nhu yếu và tính linh động về giá, người mua sẽ tự phân loại dựa vào mức độ mẫn cảm về giá của mình (sử dụng nhiều năng lượng hơn vào giờ cao điểm hoặc mang lại rạp vào thân tuần), độ nhạy yêu cầu của bọn họ (phải có giá cả cao rộng vào sáng sủa sớm chuyến cất cánh hoặc yêu cầu đến buổi tối thứ bảy) hoặc thời gian mua sắm của bọn họ (thường trả phí bảo đảm cho retunggiay.vnệc đặt vé muộn).Worldwide, the daily average number of food orders at an outlet is 250, with most occurring within a two-hour peak-period.Trên ráng giới, con số đơn mua hàng trung bình trên một shop KFC là 250, phần lớn diễn ra vào giờ cao điểm.