Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì

     

Nội Dung bài Viết

Cùng IES học tiếng Anh chăm ngành cho điểm đặt hành thiết yếu nhân sự, đó là một vào các nơi đặt không hề nợ trong những C.ty. And có tương đối nhiều từ vựng chuyên ngành mà nơi đặt này nhiều phải dùng đặc biệt là khi làm việc cho công ty nước kế bên hoặc công tynhân sự người nước ngoài.


Bạn đang xem: Chuyên viên hành chính nhân sự tiếng anh là gì

Bài viết Hành bao gồm Nhân Sự giờ đồng hồ Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ nhân viên cấp dưới Hành chính thuộc chủ thể về Giải Đáp Thắc Mắt thời hạn này đang được rất đa số chúng ta quan tâm đúng không nhỉ nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://retunggiay.vn/ tìm hiểu Hành chủ yếu Nhân Sự giờ đồng hồ Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ nhân viên Hành chủ yếu trong nội dung bài viết hôm nay nha !

Các bạn đang xem bài : “Hành thiết yếu Nhân Sự giờ đồng hồ Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ nhân viên Hành Chính”

Hành chính Nhân Sự tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ nhân viên cấp dưới Hành Chính


Open thực đơn IES CUNG CẤP GVNN KHÓA HỌC THƯ VIỆN TIN TỨC

*

*

Cùng IES học tập tiếng Anh chuyên ngành cho nơi đặt hành chủ yếu nhân sự, đó là một trong các vị trí đặt không hề nợ trong mỗi C.ty. And có không ít từ vựng siêng ngành mà điểm đặt này nhiều đề nghị dùng nổi bật là khi thao tác cho công ty nước kế bên hoặc công tynhân sự fan nước ngoài.

Từ vựng giờ Anh trong quản trị nhân sự & tuyển dụng

HR – Human Resources: nguồn nhân lực (nhân sự)


Mọi người Cũng coi Perpetual Là Gì - Nghĩa Của tự Perpetual

HR manager: trưởng phòng nhân sự

Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: Chiến lược cai quản nhân sự

Recruit /rɪˈkruːt/: tuyển chọn dụng

Headhunt /ˈhedhʌnt/: tuyển chọn dụng tác dụng (săn đầu người)

Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: c.ty tuyển dụng

Vacancy /ˈveɪkənsi/: Chỗ đứng trống, yêu cầu tuyển mới

Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: thông tin tuyển dụng
Xem thêm: Top 15 Món Ngon Từ Gà Chuẩn Nhất 2022, Các Món Ăn Ngon Từ Gà

*

Background bình chọn /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc xác minh thông tin về ứng viên

Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động

Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Văn hóa truyền thống công ty

Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: đồ sộ tổ chức

Collective agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa cầu lao hễ tập thể

Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: bạn nộp đối chọi xin việc

Interview /ˈɪntəvjuː/: bỏng vấn

Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên

Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: Chức danh bài toán làm

Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: thời gian thử việc

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những kỹ năng tuyển dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Những chuẩn mức tuyển chọn

Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: khả năng thiết yếu đuối nhu yếu

Soft skills /sɒft skɪls/: tài năng mềm

Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, phẩm chất

Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Khả năng làm nhiều việc cùng một thời điểm (đa nhiệm)

Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: tài năng tổ chức

Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Khả năng dẫn dắt, chỉ huy

Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ cơ chế (kỷ nguyên lý tự giác)

Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Kỹ năng làm việc nhóm

Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính thiệt thà

Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc sáng sủa tạo

Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự bản lĩnh

Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên nhẫn

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự thay new (mang tính thực tế)

Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am hiểu, bao gồm đầu óc buôn bán

Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự hăng hái, máu nóng (với việc làm)

Từ vựng giờ Anh về giấy tờ tuyển dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu ớt lý lịch

Competency profile /ˈkɑːmpɪtənsi ˈproʊfaɪl/: sách vở và giấy tờ kỹ năng

Job mô tả tìm kiếm /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: bạn dạng diễn tả vấn đề làm

Application form /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: form mẫu tin tức nhân sự khi xin việc


Mọi tín đồ Cũng coi quy tắc Hsse Là Gì ? hồ hết điều nên biết Về Nghề Hse

Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thư xin việc

Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy thăm khám sức mạnh

Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý lịch bốn pháp

Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp

Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Thư mời thao tác làm việc (sau khi phỏng vấn)


*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: công đoạn xử lý kỷ luật

Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Lực lượng lao đụng thẳng trực tiếp

Compassionate leave /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ bài toán khi gồm thân nhân vào hộ gia đình mất

Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp

Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ giữa chuyên viên and cấp trên cai quản trị

Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự loại bỏ chuyên viên

Annual leave /ˈænjuəl liːv/: ngủ phép năm

Discipline /ˈdɪsəplɪn/: vật nài nếp, kỷ cương, kỷ luật

Disciplinary kích hoạt /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Vẻ ngoài kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung bỗng nhiên lợi ích

Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền phù hợp pháp của siêng viên

Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: phù hợp đồng lao động

Paternity leave /pəˈtɜːnəti liːv/: nghỉ ngơi sinh con

Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày ngủ bù

Maternity leave /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: ngủ thai sản

Sick leave /sɪk liːv/: ngủ ốm

Paid leave /peɪd liːv/: Nghỉ phép hưởng lương

Unpaid leave /ʌnˈpeɪd liːv/: nghỉ ngơi phép ko lương

Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: Việc làm theo ca

Từ vựng tiếng Anh về lương and an sinh toàn cầu

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: rạm niên

Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm

National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương không nhiều nhất

Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương căn bản

Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương

Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình

Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Wage /weɪdʒ/: chi phí công

Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

Salary /ˈsæləri/: Tiền lương

Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng


Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Thưởng theo hiệu suất

Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế

Mạng xóm hội insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: bảo đảm toàn cầu

Overtime /ˈoʊvəaɪm/: thời điểm làm thêm giờ, tiền có tác dụng thêm giờ


Mọi người Cũng xem Doll Là Gì - Doll tức là Gì Trong giờ đồng hồ Anh


Xem thêm: Giá Iphone 6S Plus 64Gb Xách Tay, Iphone 6S Plus Quốc Tế Xách Tay

Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: bảo đảm thất nghiệp

Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế nấc lương cá thể 1 IES Education

Thể Loại: San sẻ kiến thức Cộng Đồng


Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Hành bao gồm Nhân Sự giờ Anh Là Gì, Hr và Admin Executive/ nhân viên cấp dưới Hành Chính

Các thắc mắc về Hành chính Nhân Sự giờ đồng hồ Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ nhân viên cấp dưới Hành ChínhNếu tất cả bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Hành bao gồm Nhân Sự giờ đồng hồ Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ nhân viên cấp dưới Hành thiết yếu hãy cho việc đó mình biết nha, mõi thắt mắt xuất xắc góp ý của các các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn hơn trong các bài sau nha các Hình Ảnh Về Hành thiết yếu Nhân Sự giờ Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ nhân viên cấp dưới Hành Chính

Các tự khóa tra cứu kiếm cho nội dung bài viết #Hành #Chính #Nhân #Sự #Tiếng #Anh #Là #Gì #Admin #Executive #Nhân #Viên #Hành #Chính

Bạn kĩ năng xem văn bản về Hành chính Nhân Sự giờ Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ nhân viên cấp dưới Hành Chính tự web Wikipedia.◄